Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อัตราที่รับ : 2 คน สาขา : วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : เขียนโปรแกรมภาษา Python และ Java บน Linux ได้...