Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยธนาคารพืช

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยธนาคารพืช

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยธนาคารพืช อัตราที่รับ : 8 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : ความรู้ทางด้านชีววิทยา และงานชีวโมเลกุลพืช biotechnology, plant taxonomy หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยธนาคารพืช

ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีววิทยา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Molecular biology, micro biology, biotechnology, immunology, biomedical technology หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0...
นักวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง

นักวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชา : Food Science สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Food Technology, Food Engineering, Biotechnology, Polymer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : ไม่ระบุ...
นักวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง

นักวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชา : Food Science สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Food Technology, Food Engineering, Biotechnology, Polymer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : ไม่ระบุ...
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยธนาคารพืช

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยธนาคารพืช

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยธนาคารพืช อัตราที่รับ : 8 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : ความรู้ทางด้านชีววิทยา และงานชีวโมเลกุลพืช biotechnology, plant taxonomy หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...