Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง อัตราที่รับ : 2 คน สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : 1. มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม CAD เช่น Solidworks, AutoCAD, Catia ที่ดี 2. มีความรู้ความเข้าใจใน...