Select Page
นักวิเคราะห์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

นักวิเคราะห์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง...
วิศวกร/งานบริการเครื่องมือ

วิศวกร/งานบริการเครื่องมือ

เพศ: ชาย จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 36 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์/เครื่องกล ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน : การดูแลการติดตั้ง วางแผนบำรุงรักษา สอบเทียบ...
นักวิเคราะห์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

นักวิเคราะห์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง...
วิศวกร/งานบริการเครื่องมือ

วิศวกร/ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมสนับสนุน

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์, อุตสาหการ, วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

เพศ: ชาย จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ขึ้นไป สาขาวิชา : ไฟฟ้า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน : มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดได้เป็นอย่างดี...