Select Page
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

เพศ: ชาย จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ขึ้นไป สาขาวิชา : ไฟฟ้า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน : มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดได้เป็นอย่างดี...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

เพศ: ชาย จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ขึ้นไป สาขาวิชา : ไฟฟ้า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน : มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดได้เป็นอย่างดี...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

เพศ: ชาย จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ขึ้นไป สาขาวิชา : ไฟฟ้า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน : มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดได้เป็นอย่างดี...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

นักศึกษาฝึกงาน/กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ อัตราที่รับ : 3 คน สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ/อิเล็กทรอนิคส์/โทรคมนาคม/ไฟฟ้า เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ :...