Select Page
ผู้ช่วยวิจัย/ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ

ผู้ช่วยวิจัย/ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้าควบคุม / ไฟฟ้าสื่อสาร ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ด้าน : การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์,...