Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล อัตราที่รับ : 4 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : – หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...