Select Page
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : Computer Science สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : พัฒนาโปรแกรม/วิเคราะห์และออกแบบระบบ ทักษะความสามารถพิเศษ :...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : Computer Science สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : พัฒนาโปรแกรม/วิเคราะห์และออกแบบระบบ ทักษะความสามารถพิเศษ :...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก

นักวิเคราะห์/ทีมแผนกลยุทธ์และบริหารการวิจัย

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 59 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิเคราะห์และประเมินโครงการ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก

นักวิเคราะห์/ทีมแผนกลยุทธ์และบริหารการวิจัย

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 59 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิเคราะห์และประเมินโครงการ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก

นักวิเคราะห์/ทีมแผนกลยุทธ์และบริหารการวิจัย

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 59 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิเคราะห์และประเมินโครงการ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์...