Select Page
วิศวกร/ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมสนับสนุน

วิศวกร/ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมสนับสนุน

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์, อุตสาหการ, วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน...
นักศึกษาฝึกงาน/กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

นักศึกษาฝึกงาน/กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ อัตราที่รับ : 3 คน สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ/อิเล็กทรอนิคส์/โทรคมนาคม/ไฟฟ้า เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ :...