Select Page
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : ภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ….. ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ด้าน...
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพศ: หญิง จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์/ บริหารธุรกิจ /วิทยาศาสตร์/ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี ด้าน...
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและพันธมิตรร่วมวิจัย

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและพันธมิตรร่วมวิจัย

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี ด้าน...