Select Page
นักกฎหมาย/งานสอบสวนและคดี

นักกฎหมาย/งานสอบสวนและคดี

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : นิติศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปี ด้าน : นิติศาสตร์ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1....