Select Page
ที่ปรึกษาอาวุโส/งานวิเคราะห์ตลาดและเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาอาวุโส/งานวิเคราะห์ตลาดและเทคโนโลยี

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การจัดการวิศวกรรม วิทยาการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี ด้าน : การวางแผน ประสานงาน บริหารโครงการ...