Select Page
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน : วิศวกรรมไฟฟ้า ด้านการออกแบบด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน

วิศวกร/งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมการวัดและควบคุม ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน...