Select Page
ที่ปรึกษา/(เก่า)งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ปรึกษา/(เก่า)งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ฟิสิกส์, วิศวกรรมนาโน, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ด้าน : Micro- and nanofabrication...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส/ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี ด้าน : Embedded Systems, IoT Device, RTOS environment...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ฟิสิกส์, วิศวกรรมนาโน, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ด้าน...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

นักวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ฟิสิกส์, วิศวกรรมนาโน, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ด้าน : Terahertz devices, Micro- and nanofabrication and...