Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/งานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นักศึกษาฝึกงาน/งานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : งานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อัตราที่รับ : 1 คน สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : มีพื้นฐานเรื่องวงจรไฟฟ้า และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้องานวิจัย :...
นักศึกษาฝึกงาน/งานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วิศวกร/งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมการวัดและควบคุม ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน...
นักศึกษาฝึกงาน/งานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วิศวกร/งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมการวัดและควบคุม ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน...