Select Page
ที่ปรึกษา/ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.

ที่ปรึกษา/ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ / การเงิน-บัญชี / เศรษฐศาสตร์ / บริหารเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / บริหารเทคโนโลยี ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป...
ที่ปรึกษา/ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานพัฒนาความร่วมมือพันธมิตร อวท.

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป ด้าน : บริหาร จัดการ ประสานงาน บริหารโครงการ การตลาด...
ผู้ช่วยวิจัย/กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

ผู้ช่วยวิจัย/กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ด้าน : งานวิจัยและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Optical setup...
ผู้ช่วยวิจัย/กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 33 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ /คณิตศาสตร์ประยุกต์ / สถิติประยุกต์ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ GIS, Data Science and Analytics...