Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ สวทช ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์ อัตราที่รับ : 8 คน สาขา : วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ราวิทยา จุลชีววิทยา เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : – หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์

ที่ปรึกษา/ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ / การเงิน-บัญชี / เศรษฐศาสตร์ / บริหารเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / บริหารเทคโนโลยี ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป...
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 50 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ด้าน : ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ทักษะความสามารถพิเศษ : 1....
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : ภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ….. ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ด้าน...
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานพัฒนาความร่วมมือพันธมิตร อวท.

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป ด้าน : บริหาร จัดการ ประสานงาน บริหารโครงการ การตลาด...