Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ อัตราที่รับ : 2 คน สาขา : วิทยาศาสตร์-เคมี/วัสดุศาสตร์ เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : 3.00 คุณสมบัติ : มีความสนใจในการขึ้นรูปวัสดุโครงร่างสามมิติ ด้วยเทคนิค 3D printing หัวข้องานวิจัย : 1....
นักวิเคราะห์/งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

นักวิเคราะห์/งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมเครื่องกล การจัดการนวัตกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป ด้าน...
นักวิเคราะห์/งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

นักวิเคราะห์/งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมเครื่องกล การจัดการนวัตกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป ด้าน...
นักวิเคราะห์/งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เพศ: ชาย จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรม ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน...