Select Page
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

เพศ: ชาย จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 25 ปี ระดับการศึกษา : อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ขึ้นไป สาขาวิชา : ไฟฟ้า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน : งานซ่อมบำรุง แก้ไข ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ทักษะความสามารถพิเศษ : 1....