Select Page
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : ภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ….. ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ด้าน...