Select Page
นักวิเคราะห์/กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน

นักวิเคราะห์/กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 29 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน : วิเคราะห์/บริหารจัดการโครงการวิจัย...
ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : วิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ด้าน : มีประสบการณ์เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมทางด้าน พลังงาน ระบบราง และอวกาศยานเพื่อวางแผนการพัฒนา...