Select Page
นักวิจัย/กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน

นักวิจัย/กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ขึ้นไป สาขาวิชา : ชีวเคมี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Biomedical engineering, Medical technology, Chemical engineering ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : การทำงานกับ cancer cell และ Bacterial cell...
นักวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง

นักวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชา : Food Science สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Food Technology, Food Engineering, Biotechnology, Polymer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : ไม่ระบุ...
นักวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง

นักวิจัย/กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีวเคมี/ เทคโนโลยีชีวภาพ ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป ด้าน : Enzyme/Cell/ Toxicology ทักษะความสามารถพิเศษ : 1. เชี่ยวชาญด้านการวัดกิจกรรมของเอนไซม์...
นักวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง

นักวิจัย/กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีวเคมี/ เทคโนโลยีชีวภาพ ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป ด้าน : Enzyme/Cell/ Toxicology ทักษะความสามารถพิเศษ : 1. เชี่ยวชาญด้านการวัดกิจกรรมของเอนไซม์...
นักวิจัย/กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน

นักวิจัย/ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 38 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชา : พิษวิทยา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เภสัชวิทยา, วิทยาศาสตร์การแพทย์, ชีวเคมี ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน : Cell and tissue culture, Molecular pharmacology, Toxicology...