Select Page
นักวิเคราะห์/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย

นักวิเคราะห์/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี ด้าน : การวิเคราะห์ วางแผน ประเมินผล...