Select Page
นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี...
นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

ที่ปรึกษาอาวุโส/ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทย

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม/การเงิน/วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ปริญญาโท...
นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ (การตลาด) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การขาย หรือมีประสบการณ์งานที่ใกล้เคียง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ด้าน : การขาย, การตลาด, บริการลูกค้าสัมพันธ์...
นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

นักวิเคราะห์/งานเร่งสร้างศักยภาพธุรกิจเทคโนโลยี

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป ด้าน : บริหารโครงการ วิเคราะห์ และประเมินผล ประสานงาน...
นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี...