Select Page
นักวิเคราะห์/งานบริหารแหล่งทุนภายนอก

นักวิเคราะห์/งานบริหารแหล่งทุนภายนอก

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือระดับปริญญาโทสาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แต่ต้องได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ...
นักวิเคราะห์/งานบริหารแหล่งทุนภายนอก

นักวิเคราะห์/งานบริหารแหล่งทุนภายนอก

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือระดับปริญญาโทสาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แต่ต้องได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ...
นักวิเคราะห์/กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน

นักวิเคราะห์/กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 29 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน : วิเคราะห์/บริหารจัดการโครงการวิจัย...