Select Page
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จุลชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป ด้าน...