Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/งานวิจัยนโยบายองค์กร

นักศึกษาฝึกงาน/งานวิจัยนโยบายองค์กร

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ สวทช ห้องปฏิบัติการ : งานวิจัยนโยบายองค์กร อัตราที่รับ : 1 คน สาขา : สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : ทำเว็บไซต์/พัฒนาเว็บไซต์ได้ หัวข้องานวิจัย : 1. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เบื้องต้น 2....