Select Page
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : เภสัชวิทยา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน : การทดสอบทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเคมี สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ...
นักวิเคราะห์อาวุโส/งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ

นักวิเคราะห์อาวุโส/งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี ด้าน...
นักวิเคราะห์อาวุโส/งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ

นักวิเคราะห์อาวุโส/งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี ด้าน...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์ อัตราที่รับ : 10 คน สาขา : วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ราวิทยา จุลชีววิทยา เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : ความรู้ทางจุลชีววิทยา และงานทางด้านชีวโมเลกุล เช่น การสกัด DNA และทำ...
นักวิเคราะห์อาวุโส/งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ

นักวิเคราะห์อาวุโส/งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี ด้าน...