Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

ายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ อัตราที่รับ : 4 คน สาขา : วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : – หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...