Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อัตราที่รับ : 2 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : – หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...