Select Page
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานพัฒนาความร่วมมือพันธมิตร อวท.

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานพัฒนาความร่วมมือพันธมิตร อวท.

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : การประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : โฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป ด้าน...