Select Page
นักวิชาการ/ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและสนับสนุนการวิจัย

นักวิชาการ/ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและสนับสนุนการวิจัย

นักวิชาการ/ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและสนับสนุนการวิจัย เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : Information Sciences สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Information Science วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม วัสดุศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่...