Select Page
นักวิเคราะห์/(เก่า)งานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

นักวิเคราะห์/(เก่า)งานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป ด้าน : บริหารโครงการ วิเคราะห์ และประเมินผล ประสานงาน...
นักวิเคราะห์/(เก่า)งานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/(เก่า)งานพัฒนาความร่วมมือพันธมิตร อวท.

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป ด้าน : พัฒนาผู้ประกอบการ...
นักวิเคราะห์/(เก่า)งานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ (การตลาด) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การขาย หรือมีประสบการณ์งานที่ใกล้เคียง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ด้าน : การขาย, การตลาด, บริการลูกค้าสัมพันธ์...
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส/ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส/ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ /บริหารธุรกิจ/การตลาด /เศรษฐศาสตร์ ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป ด้าน : พัฒนาธุรกิจ การตลาด ทักษะความสามารถพิเศษ : 1....
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานคีย์แอคเคานต์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานคีย์แอคเคานต์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และ ป. โท ด้านบริหารธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ...