Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาฝึกงาน/ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัตราที่รับ : 8 คน สาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การจัดการสารสนเทศ, ศิลปศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : ความรู้ตามสาขาวิชา หัวข้องานวิจัย...