Select Page
นักกฎหมาย/งานสอบสวนและคดี

นักกฎหมาย/งานสอบสวนและคดี

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : นิติศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปี ด้าน : นิติศาสตร์ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1....
นักกฎหมาย/งานสอบสวนและคดี

นักกฎหมาย/งานกฎหมายต่างประเทศ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : นิติศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : นิติศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปี ด้าน : การจัดทำนิติกรรมด้านสัญญาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1....
นักกฎหมาย/งานสอบสวนและคดี

นักกฎหมาย/ฝ่ายกฎหมาย

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : นิติศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : นิติศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปี ด้าน : การจัดทำนิติกรรมสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1....
นักกฎหมาย/งานสอบสวนและคดี

นักกฎหมาย/งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : นิติศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : นิติศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปี ด้าน : การจัดทำนิติกรรมสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1....
นักกฎหมาย/งานสอบสวนและคดี

ที่ปรึกษาอาวุโส/งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ: หญิง จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ถึง 50 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป ด้าน : ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทักษะความสามารถพิเศษ :...