Select Page

มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
(RESEARCH INTEGRITY)

NSTDA

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเรื่อง : มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (RESEARCH INTEGRITY)

คำอธิบาย : หลักสูตร “มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (RESEARCH INTEGRITY)” รวบรวมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหวังว่าผู้เรียนจะสามารถ

  1. แบ่งแยกประเภทของการประพฤติมิชอบทางการวิจัย (Research Misconduct) ได้แก่ Fabrication, Falsification
   และ Plagiarism
  2. บ่งบอกปัจจัยของการกระทำที่อาจเข้าข่าย Research Misconduct
  3. ระบุแนวทางจัดการ วิธีการลด/หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิด Research Misconduct
  4. ศึกษา Case study ที่เกี่ยวข้องกับ Research Misconduct จากทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยให้แก่ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ บัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อรับรู้และเข้าใจหลักการ หรือแนวทางปฏิบัติการวิจัยที่ดี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและจริยธรรม สร้างความรับผิดชอบในการวิจัย ทั้งต่อตนเอง องค์กร และสังคม สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายการประพฤติมิชอบทางการวิจัยได้ รวมทั้งรับรู้แนวทางการจัดการและแก้ไขเบื้องต้น เมื่อพบเจอพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ และเกิดการพัฒนาและยกระดับงานวิจัยของประเทศให้มีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือต่อไป

สื่อสำหรับบุคคลประเภท : นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

คำสำคัญ : Research Integrity, Research Misconduct, Plagiarism, Falsification, Fabrication, มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย, จริยธรรมการวิจัย, จริยธรรม

เงื่อนไข

 • ทางสถาบันฯ จะจัดส่งใบรับรองในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ให้ทางอีเมล์ ภายใน 1 สัปดาห์
  หลังจากได้รับผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน รับชมวีดีโอบทเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับ

บทเรียน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน
บทเรียน

RESEARCH INTEGRITY – EP01

RESEARCH INTEGRITY – EP02

RESEARCH INTEGRITY – EP03

แบบฝึกหัดหลังเรียน

แบบฝึกหัดหลังเรียน

รวมจำนวน 20 ข้อ (เกณฑ์การผ่าน 100% หรือ 20 ข้อ)

ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันฯ เว้นแต่ได้รับการยินยอมจาก สวทช. เป็นลายลักษณ์อักษร

วิทยากร

NSTDA

ฟรี

Details

Intermediate

1 ชั่วโมง 1 นาที

Updated: 20/12/2023

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ที่ทุกๆ องค์กรต้องการตัว
เข้ามาเรียนรู้กับ Career 4 Future e-Learning

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2644 8150 โทรสาร 0 2644 8110
elearn@nstda.or.th

You cannot copy content of this page