Select Page

จริยธรรมการวิจัย 02
(Research Integrity 02)

NSTDA

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)

คำอธิบาย : หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)” รวบรวมเนื้อหาและตัวอย่างกระทำที่ถือว่าเข้าข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย ได้แก่

    • การลักลอกความคิดและผลงานการวิจัย (Plagiarism)
    • การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification)
    • การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication)

และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย รวมไปถึงวิธีการป้องกัน นโยบาย และช่องทางการร้องเรียน เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร สวทช. กลุ่มวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม บุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และไม่ประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยให้ถูกต้อง สอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่า งานวิจัยที่แล้วเสร็จ จะมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ และสามารถทำซ้ำได้

คำสำคัญ : จริยธรรมการวิจัย, ลักลอก, จริยธรรม, Fabrication, Plagiarism, คัดลอก, Research Integrity, Falsification

ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผู้แต่งร่วม : ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา

ระดับชั้น : ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย

สาขาวิชาของสื่อ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์

ลักษณะของสื่อ : คลิปการเรียนรู้, กฎหมาย ระเบียบ, VDO Clip

URL : https://www.nstda.or.th/home/research-integrity

เงื่อนไข

  • ทางสถาบันฯ จะจัดส่งใบรับรองในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ให้ทางอีเมล์ ภายใน 1 สัปดาห์
    หลังจากได้รับผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน รับชมวีดีโอบทเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ใบรับรองมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับ

บทเรียน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน
บทเรียน

แบบฝึกหัดหลังเรียน

แบบฝึกหัดหลังเรียน

รวมจำนวน 20 ข้อ (เกณฑ์การผ่าน 80% หรือ 16 ข้อ)

ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันฯ เว้นแต่ได้รับการยินยอมจาก สวทช. เป็นลายลักษณ์อักษร

วิทยากร

NSTDA

ฟรี

Details

Beginner

10 นาที

Updated: 20/12/2023

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ที่ทุกๆ องค์กรต้องการตัว
เข้ามาเรียนรู้กับ Career 4 Future e-Learning

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2644 8150 โทรสาร 0 2644 8110
elearn@nstda.or.th

You cannot copy content of this page