Select Page

การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
(Authorship)

NSTDA

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร: การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

คำอธิบายบทเรียน
หลักสูตร “การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ” ได้รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ หน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดข้อพิพาทและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการมีชื่อในผลงาน เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และป้องกันข้อร้องเรียนด้านการประพฤติมิชอบในการวิจัย

กิจกรรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วย คลิปวีดิทัศน์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ และแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ 15 ข้อ

กลุ่มเป้าหมาย
นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

เกณฑ์การประเมิน
ผู้เรียนเข้าเรียนเกณฑ์การประเมินผล 80% จะได้รับใบประกาศนียบัตร (มีอายุรับรอบ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับ)

ผู้จัดทำบทเรียน
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Website: https://www.nstda.or.th/rqm

เงื่อนไข

  • ทางสถาบันฯ จะจัดส่งใบรับรองในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ให้ทางอีเมล์ ภายใน 1 สัปดาห์
    หลังจากได้รับผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน รับชมวีดีโอบทเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ใบรับรองมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับ

บทเรียน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน
บทเรียน

แบบฝึกหัดหลังเรียน
แบบฝึกหัดหลังเรียน

รวมจำนวน 15 ข้อ (เกณฑ์การผ่าน 80% หรือ 12 ข้อ)

ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันฯ เว้นแต่ได้รับการยินยอมจาก สวทช. เป็นลายลักษณ์อักษร

วิทยากร

NSTDA

ฟรี

Details

Beginner

16 นาที

Updated: 11/01/2024

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ที่ทุกๆ องค์กรต้องการตัว
เข้ามาเรียนรู้กับ Career 4 Future e-Learning

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2644 8150 โทรสาร 0 2644 8110
elearn@nstda.or.th

You cannot copy content of this page