Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10” (วศร.10) ระหว่างวันที่ 23 กันยายน- 23 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาดูงานในประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค การบริหารจัดการ และเพื่อการสร้างเครือข่ายบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง
ที่จะร่วมมือกันทำงานอย่างบูรณาการในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน

การฝึกอบรม วศร. ได้ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องจำนวน 9 รุ่น โดยมี นายนัยรัตน์ อมาตยกุล ที่ปรึกษา สวทช. เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งในรุ่นที่ 10 นี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน จากภาครัฐ จำนวน 6 ท่าน ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 7 ท่าน ภาคผู้ประกอบการเดินรถ จำนวน 3 ท่าน และภาคสถาบันการศึกษา จำนวน 14 ท่าน

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร วศร. 10 หลังจากนั้นได้มีการกล่าวปฐมนิเทศโดย นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทยและนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ” โดยคุณกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ www.nstdaacademy.com/ren